Regulamin poradni

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORADNI BIOETYCZNEJ

 

  1. Poradnia Bioetyczna jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków) oraz Fundacji „Jeden z nas” w Krakowie (ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków) – zwanymi dalej „Organizatorami”.

 

  1. Podstawowym celem Poradni Bioetycznej jest udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zagadnień bioetycznych w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego. Instruktorzy Poradni posiadają wiedzę z zakresu bioetyki i zostali dopuszczeni do wykonywania tych funkcji przez odpowiednią władzę kościelną Kościoła Katolickiego.

 

  1. Ze względu na złożoność i charakter problemów poruszanych na spotkaniu z Instruktorem Poradni, opinie Instruktorów oparte są na podstawie informacji przekazanych przez korzystającego. Zatajenie pewnych faktów lub przedstawienie ich w zniekształcony sposób może wpłynąć na treść opinii Instruktora. Organizatorzy oświadczają również, że ze względu na anonimowość porad i formułę przekazywanych informacji, nie ponoszą odpowiedzialności za pracę Instruktorów.

 

  1. Informacje przekazywane korzystającemu z Poradni Bioetycznej nie mają charakteru porady prawnej, polecenia i nie mogą być traktowane jako oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, zaś osoby wizytujące Poradnię czynią to w sposób w pełni dobrowolny i świadomy jej osobistego charakteru. Organizatorzy ani Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udzielonych porad, w szczególności w zakresie w jakim zostaną one potem wykorzystane przez wizytującego. Organizatorzy zastrzegają, że przekazane informacje nie mogą stanowić źródła roszczeń ani zobowiązań o charakterze karnym lub cywilno – prawnym.

 

  1. Poradnia Bioetyczna nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 2015.618) i nie prowadzi działalności leczniczej opisanej w tej ustawie bądź innych przepisach szczegółowych. Instruktorami Poradni Bioetycznej nie są lekarze, zaś porad udzielanych w trakcie kontaktu z Poradnią Bioetyczną nie należy traktować jako porad o charakterze medycznym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących życia lub zdrowia może być konieczna konsultacja z wykwalifikowanym personelem medycznym w certyfikowanej jednostce służby zdrowia.

 

  1. Instruktorzy Poradni Bioetycznej udzielają porad całkowicie anonimowo. Organizatorzy Poradni nie gromadzą ani nie przetwarzają danych osobowych osób korzystających z Poradni Bioetycznej w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2015.2135) i przepisów szczegółowych. Organizatorzy nie są więc administratorami danych osobowych w rozumieniu tej Ustawy ani nie prowadzą zbioru danych osobowych. Informacje przekazywane w trakcie spotkania z Instruktorem są przekazywane w pełni dobrowolnie. Instruktorzy gromadzą jedynie dane ogólne, w celach statystycznych, nie będące informacjami dotyczącymi zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

  1. Pracownicy i instruktorzy Poradni Bioetycznej są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy dotyczącej przedmiotu rozmowy z osobą korzystającą z Poradni. Informacje uzyskane w trakcie spotkania mogą posłużyć jedynie do stworzenia zestawień o charakterze statystycznym w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie tożsamości osoby korzystającej z usług Poradni.

 

  1. Czas odpowiedzi na zapytanie otrzymane drogą elektroniczną wynosi 2 dni robocze. W razie koniecznej konsultacji z innymi specjalistami, czas odpowiedzi może się wydłużyć.

 

  1. Poradnia Bioetyczna funkcjonuje bezpłatnie. Wszelkie porady i informacje przekazywane przez Poradnię mają charakter nieodpłatny, zaś darowizny przekazywane przez zainteresowanych zostaną przeznaczone albo na działalność Poradni bądź na działalność statutową Organizatorów.