Regulamin poradni

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PORADNI BIOETYCZNEJ

 

 1. Poradnia Bioetyczna jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków) oraz Fundacji „Jeden z nas” w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków) – zwanymi dalej „Organizatorami”.

 

 1. Podstawowym celem Poradni Bioetycznej jest udzielanie osobom zainteresowanym informacji dotyczących zagadnień bioetycznych w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego oraz zasady personalizmu chrześcijańskiego. Instruktorzy Poradni posiadają wiedzę z zakresu bioetyki i zostali dopuszczeni do wykonywania tych funkcji przez odpowiednią władzę kościelną Kościoła Katolickiego.

 

 1. Ze względu na złożoność i charakter problemów poruszanych na spotkaniu z Instruktorem Poradni, opinie Instruktorów oparte są na podstawie informacji przekazanych przez korzystającego. Zatajenie pewnych faktów lub przedstawienie ich w zniekształcony sposób może wpłynąć na treść opinii Instruktora. Organizatorzy oświadczają również, że ze względu na anonimowość porad i formułę przekazywanych informacji, nie ponoszą odpowiedzialności za pracę Instruktorów.

 

 1. Informacje przekazywane korzystającemu z Poradni Bioetycznej nie mają charakteru porady prawnej, polecenia i nie mogą być traktowane jako oświadczenie woli w rozumieniu prawa cywilnego, zaś osoby wizytujące Poradnię czynią to w sposób w pełni dobrowolny i świadomy jej osobistego charakteru. Organizatorzy ani Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udzielonych porad, w szczególności w zakresie w jakim zostaną one potem wykorzystane przez wizytującego. Organizatorzy zastrzegają, że przekazane informacje nie mogą stanowić źródła roszczeń ani zobowiązań o charakterze karnym lub cywilno – prawnym.

 

 1. Poradnia Bioetyczna nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. 2015.618) i nie prowadzi działalności leczniczej opisanej w tej ustawie bądź innych przepisach szczegółowych. Instruktorami Poradni Bioetycznej nie są lekarze, zaś porad udzielanych w trakcie kontaktu z Poradnią Bioetyczną nie należy traktować jako porad o charakterze medycznym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących życia lub zdrowia może być konieczna konsultacja z wykwalifikowanym personelem medycznym w certyfikowanej jednostce służby zdrowia.

 

 1. Instruktorzy Poradni Bioetycznej udzielają porad całkowicie anonimowo. Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w „Pouczeniu o ochronie danych osobowych”. Przesyłając na adres Poradni swoje dane wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie – w zgodzie z przyjętą w Poradni Polityką Bezpieczeństwa oraz treścią Pouczenia.

 

 1. Pracownicy Poradni Bioetycznej są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy dotyczącej przedmiotu rozmowy z osobą korzystającą z Poradni. Informacje uzyskane w trakcie spotkania mogą posłużyć jedynie do stworzenia zestawień o charakterze statystycznym w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie tożsamości osoby korzystającej z usług Poradni. Pracownicy Poradni Bioetycznej mogą zostać jednak zobowiązani do wyjawienia informacji uzyskanych w trakcie spotkania na żądanie Sądu lub upoważnionych organów administracji państwowej.

 

 1. Poradnia Bioetyczna funkcjonuje bezpłatnie. Wszelkie porady i informacje przekazywane przez Poradnię mają charakter nieodpłatny, zaś darowizny przekazywane przez zainteresowanych zostaną przeznaczone albo na działalność Poradni bądź na działalność statutową Organizatorów.

 

POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dla Klientów i Konsultantów Poradni Bioetycznej

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” albo „GDPR”, wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacja o administratorze danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie z siedzibą przy ul. Kanoniczej 25 (NIP: 6761011948) oraz Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3/55a (KRS: 0000480026) – jako dwóch podmiotów współtworzących Poradnię Bioetyczną przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Współadministrowanie danymi osobowymi realizowane jest na podstawie Statutu Poradni Bioetycznej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (por. Rozdział V pkt 5 Statutu).

 

Osoba odpowiedzialna za dane w naszej Instytucji

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michała Święcha, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych w następujący sposób: pod adresem email: [email protected] lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanoniczna 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

 

Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Artura Gontarczyka – radcy prawnego, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych w następujący sposób: pod adresem email: [email protected] lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Fundacja „Jeden z nas”, ul. Bernardyńska 3/55a, 31-069 Kraków z dopiskiem IOD.

 

 

Informacja o pozyskaniu danych

 

Poradnia świadczy swoje usługi anonimowo. Naszym zadaniem jest wykonywanie bieżącej działalności w taki sposób by nie gromadzić i nie przetwarzać Państwa danych osobowych, tj. nie przetwarzać informacji, na podstawie których będzie możliwa do ustalenia Państwa tożsamość. Nasi koordynatorzy i konsultanci mają tego świadomość i zostali w tym zakresie odpowiednio przeszkoleni. Może się jednak zdarzyć, że w toku bieżącej działalności Poradnia wejdzie w posiadanie Państwa danych osobowych (np. gdy prześlecie Państwo swoje dane do Poradni samodzielnie).  Dane, których przetwarzanie jest zbędne lub niedopuszczalne będą natychmiast usuwane.

 

Posiadane przez nas dane są zasadniczo pozyskiwane w trakcie bieżącej współpracy, działalności statutowej oraz realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – tj. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy świadczeniu usług. Nigdy jednak nie gromadzimy danych osób trzecich, które z jakichś względów mogą się pojawić w zbiorze danych przekazywanych Poradni przez Państwa w trakcie bieżącej współpracy. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS). Może się zdarzyć, że bez podania odpowiednich danych osobowych nie będziemy mogli skutecznie wykonać powierzonych nam usług – ale zawsze zostaniecie Państwo przed powierzeniem nam danych o tym fakcie poinformowani.

 

Cel i uzasadnienie prawne dla przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b.) RODO, przede wszystkim jednak do prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy oraz realizacji obowiązków statutowych:

 • umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz usług czy to „na żywo” czy za pośrednictwem np. Internetu,
 • obsługi zgłoszonych przez Państwa reklamacji dot. jakości usług lub wad fizycznych czy prawnych,
 • bieżącej obsługi zgłoszeń, zapytań lub innych form kontaktu z Państwem,
 • realizacji obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów.

Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie przetwarzać będzie zatem dane następujących kategorii: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu, faxu, adres itp.) i inne dane wymagane przez prawo, dane dotyczące Państwa stosunków wynikających z działalności statutowej, charakteru udzielanej porady, Państwa sytuacji życiowej, poglądów itd.

Nie gromadzimy danych w celach realizacji tzw. marketingu bezpośredniego.

W przypadku uzyskania od Państwa odrębnej zgody, możemy przetwarzać Państwa dane w postaci plików cookies (tzw. „ciasteczka”), danych ze stron internetowych itp.

Proszę pamiętać, że podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny i możecie Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo danych osobowych wymaganych do realizacji opisanych wyżej celów, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

Państwa uprawnienia względem naszej Instytucji w związku z przetwarzaniem danych

 

Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie respektuje i gwarantuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – w przypadku w którym zajdą odpowiednie ku temu przesłanki opisane w przepisach prawa.

 

W przypadku, w którym spostrzeżecie Państwo, że Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie naruszyła Państwa uprawnienia, możecie Państwo zawiadomić o tym organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Co z prawem do sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych?

 

Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, gwarantuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 

 • sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli zaś przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.

 

Podmioty, którym ujawniamy Państwa dane osobowe

 

Państwa dane są pilnie przez nas strzeżone i nie ujawnimy ich nikomu bez uzasadnionej potrzeby.

 

Poradnia Bioetyczna przy Uniwersytecie Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie może ujawnić Państwa dane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie realizacji danej usługi – odpowiednim służbom Uniwersytetu oraz Fundacji, tłumaczom, kancelarii prawnej, dostawcom usług internetowych w zakresie wykonania usług typu chmura, dysk wirtualny, firmom świadczącym usług płatnicze online, służbom technicznym, notariuszom, organom administracji publicznej i innym podmiotom, których zaangażowanie do wykonania umowy zawartej z Państwem lub wymogów ustawowych (czy też obowiązków statutowych) jest bezwzględnie konieczne itd.

 

Może się także zdarzyć, że Państwa dane będą musiały zostać przekazane organom administracji publicznej, organom ścigania i innym podmiotom, których działanie reguluje prawo do celów związanych z wykonaniem obowiązków prawnych – zawsze jednak odbędzie się to na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane są przechowywane przez okres związany z wykonaniem usługi a także przez okres upływu przedawnienia chyba, że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy bądź wyrazicie nam Państwo zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu. Maksymalny okres przechowywania danych to 6 lat.

 

Informacja na temat przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

Państwa dane będą przechowywane zasadniczo na terenie Unii Europejskiej. Może jednak zdarzyć się, że w związku z wykorzystywaniem narzędzi różnych aplikacji (np. usług marki Google lub podobnych) dane będą przetwarzane poza granicami EOG. Zawsze jednak przetwarzanie to powinno odbywać się w zgodzie z zaleceniami i zgodami Komisji Europejskiej.

 

W przypadku tłumaczeń lub innych usług część danych może być przekazywana do innych Państw spoza EOG – lecz zawsze odbywać się to będzie za Państwa zgodą – w związku ze specyfiką danego działania.

 

Profilowanie i zautomatyzowanie przetwarzania danych

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub przy użyciu mechanizmu profilowania – zasadniczo odbywać się to będzie przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych lub komputerowych mających usprawnić naszą pracę i ulepszyć jakość usług. Nie przewidujemy by (poza polepszeniem jakości usług) proces ten wpłynął na Państwa sytuację prawną lub faktyczną.