RODO

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” albo „GDPR”, wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacja o administratorze danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Fundacja „Jeden z nas” z siedzibą w Krakowie (31-069, ul. Bernardyńska 3/55a) – osoba prawna prawa polskiego, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń w dniu 7 października 2013 r. oraz w rejestrze przedsiębiorców w dniu 10 czerwca 2016 r., pod numerem KRS 0000480026. Fundacja posługuje się numerem NIP: 6762468609 oraz REGON: 122957373 i jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Osoba odpowiedzialna za dane w naszej firmie

 

By lepiej wypełnić wymogi prawa i chronić Państwa dane wyznaczyliśmy osobę dedykowaną dla tematyki ochrony danych. W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń prosimy o kontaktowanie się z Panem Jakubem Bałtroszewiczem – Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – [email protected].

 

Informacja o pozyskaniu danych

 

Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji – tj. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy zawarciu umowy o świadczenie usług, przy prowadzeniu naszej działalności społecznej lub statutowej, przy prowadzeniu dzieł Fundacji (np. „Poradni Bioetycznej”), przy sporządzaniu raportów, list subskrypcyjnych itp. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS czy dostępne przeglądarki). Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, ale bez ich posiadania nie będziemy mogli skutecznie wykonać powierzonych nam usług.

 

Cel i uzasadnienie prawne dla przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) do c.) RODO, przede wszystkim jednak do prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy:

 

  • umożliwienia świadczenia na Państwa rzecz usług czy to „na żywo” czy za pośrednictwem np. Internetu – także w związku z zawarciem umów,
  • obsługi zgłoszonych przez Państwa reklamacji dot. jakości usług lub wad fizycznych czy prawnych,
  • bieżącej obsługi zgłoszeń, zapytań lub innych form kontaktu z Państwem,
  • realizacji zadań statutowych lub organizowanych dzieł czy projektów.

 

Państwa dane są gromadzone także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podatkowego, ubezpieczeniowego, cywilnego, pracy i innych przepisów.

 

Może się zdarzyć, że Państwa dane mogą zostać wykorzystane do prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim, z wolą ulepszenia jakości naszych usług, zapewnienia usług płatniczych, zapewnieniem bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, monitorowaniem Państwa zainteresowań dot. naszych usług i Państwa aktywności, organizacji konkursów, promocji i innych akcji, obsługa Państwa życzeń, windykacji należności czy archiwizacji.

 

W przypadku uzyskania od Państwa odrębnej zgody, możemy przetwarzać Państwa dane w postaci plików cookies (tzw. „ciasteczka”), danych ze stron internetowych itp.

 

Proszę pamiętać, że podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny i możecie Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo danych osobowych wymaganych do realizacji opisanych wyżej celów, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

 

Państwa uprawnienia względem firmy w związku z przetwarzaniem danych

 

Firma respektuje i gwarantuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – w przypadku w którym zajdą odpowiednie ku temu przesłanki opisane w przepisach prawa.

 

W przypadku w którym spostrzeżecie Państwo, że nasza Firma naruszyła Państwa uprawnienia, możecie Państwo zawiadomić o tym organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

A co ze sprzeciwem w zakresie przetwarzania danych?

 

Firma gwarantuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 

  • sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli zaś przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do badań naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.

 

Podmioty, którym ujawniamy Państwa dane osobowe

 

Państwa dane są pilnie przez nas strzeżone i nie ujawnimy ich nikomu bez uzasadnionej potrzeby.

 

Nasza Firma może ujawnić Państwa dane podmiotom z którymi współpracujemy w zakresie realizacji danej usługi – kancelariom notarialnym, tłumaczom, firmom księgowym, kancelarii prawnej, dostawcom usług internetowych w zakresie wykonania usług typu chmura, dysk wirtualny, firmom świadczącym usług płatnicze online, bankom, ubezieczycielom, foundraiserom i innym podmiotom, których zaangażowanie do wykonania umowy zawartej z Państwem lub realizacji naszych zadań statutowych jest bezwzględnie konieczne itd.

 

Może się także zdarzyć, że Państwa dane będą musiały zostać przekazane organom administracji publicznej, organom ścigania i innym podmiotom których działanie reguluje prawo do celów związanych z wykonaniem obowiązków prawnych.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane są przechowywane przez okres związany z wykonaniem usługi a także przez okres upływu przedawnienia (a więc maksymalnie przez 6 lat – zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego), chyba, że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy bądź wyrazicie nam Państwo zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu.

 

Dane dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.

 

Informacja na temat przekazywania danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

Państwa dane będą przechowywane zasadniczo na terenie Unii Europejskiej. Może jednak zdarzyć się, że w związku z wykorzystywaniem narzędzi różnych aplikacji (np. usług Google lub podobnych) dane będą przetwarzane poza granicami EOG. Zawsze jednak przetwarzanie to powinno odbywać się w zgodzie z zaleceniami i zgodami Komisji Europejskiej.

 

W przypadku zawarcia umów lub kontaków z podmiotami zagranicznymi część danych może być przekazywana do innych Państw spoza EOG – lecz zawsze odbywać się to będzie za Państwa zgodą – w związku ze specyfiką danego zlecenia.

 

Profilowanie i zautomatyzowanie przetwarzania danych

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub przy użyciu mechanizmu profilowania – zasadniczo odbywać się to będzie przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych lub komputerowych mających usprawnić naszą pracę i ulepszyć jakość usług. Nie przewidujemy by (poza polepszeniem jakości usług) proces ten wpłynął na Państwa sytuację prawną lub faktyczną.

 

 

Wersja: 25.05.2018 r.